[English]     [Français]     [Deutsch]

Watoto - Dzieci Afryki
(„Watoto wa Afrika” to w języku
suahili – „Dzieci Afryki”)

Wystarczy zatrzymać się gdzieś w wiosce, w miasteczku, a nawet po prostu w polu – od razu pojawi się gromada dzieci. Wszystkie nieopisanie oberwane. Koszuliny, porcięta w nieprawdopodobnych strzępach. Za jedyny majątek, za jedyne pożywienie mają małą tykwę z odrobiną wody. Każdy kawałek bułki czy banana zniknie pochłonięty w ułamku sekundy. Głód wśród tych dzieci jest czymś stałym, jest formą życia, drugą naturą. A jednak to, o co proszą, nie jest prośbą o chleb czy owoc, nie jest nawet prośbą o pieniądze.
Proszą o ołówek.
Ołówek kulkowy, cena 10 centów. Tak, ale skąd wziąć dziesięć centów?
A oni wszyscy chcieliby chodzić do szkoły, chcieliby się uczyć.

Ryszard Kapuściński – Heban

Statut fundacji
„Watoto – Dzieci Afryki”

[tekst ujednolicony, sporządzony na podstawie:
pierwotnego tekstu statutu z 12.01.2005,
oświadczenia fundatorów o zmianie statutu z 31.10.2005,
oświadczenia fundatorów o zmianie statutu z 25.11.2015]

Wystarczy zatrzymać się gdzieś w wiosce, w miasteczku, a nawet po prostu w polu – od razu pojawi się gromada dzieci. Wszystkie nieopisanie oberwane. Koszuliny, porcięta w nieprawdopodobnych strzępach. Za jedyny majątek, za jedyne pożywienie mają małą tykwę z odrobiną wody. Każdy kawałek bułki czy banana zniknie pochłonięty w ułamku sekundy. Głód wśród tych dzieci jest czymś stałym, jest formą życia, drugą naturą. A jednak to, o co proszą, nie jest prośbą o chleb czy owoc, nie jest nawet prośbą o pieniądze.
Proszą o ołówek.
Ołówek kulkowy, cena 10 centów. Tak, ale skąd wziąć dziesięć centów?
A oni wszyscy chcieliby chodzić do szkoły, chcieliby się uczyć.

Ryszard Kapuściński – Heban

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Fundacja „Watoto – Dzieci Afryki”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Magdalenę i Wojciecha Słodzinków, zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym z dnia 10 stycznia 2005 roku (Repertorium A nr 97/2005) sporządzonym przez notariusza Rafała Kokoszewskiego, w jego Kancelarii przy ul. W. Rzymowskiego 30 w Warszawie, działa na podstawie ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (Dz.U. 1991 nr 46 poz. 203, z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2.

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej; może również działać poza jej granicami.

2. Siedzibą Fundacji jest Zalesie Górne (gmina Piaseczno, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie).

3. Fundacja ustanowiona jest na czas nieograniczony.

Rozdział II
Cel Fundacji i sposoby jego realizacji

§ 3.

Celem Fundacji jest działanie na rzecz:

1) edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży z krajów Afryki Subsaharyjskiej,

2) pomocy mieszkańcom krajów Afryki Subsaharyjskiej cierpiącym ubóstwo,

3) upowszechniania wiedzy o krajach Afryki Subsaharyjskiej – ich kulturze oraz aktualnych problemach i ich przyczynach,

4) realizacji celów, o których mowa w pkt 1–3, w odniesieniu do innych krajów Trzeciego Świata, o ile będzie to leżeć w realnych możliwościach organizacyjnych Fundacji,

5) wzajemnego poznawania, zbliżania, rozumienia i nawiązywania osobistych więzi między ludźmi odległych od siebie społeczeństw i kultur.

§ 4.

1. Fundacja może realizować swój cel poprzez:

1) organizowanie indywidualnego patronatu osób z Polski i  innych krajów nad dziećmi i młodzieżą z krajów, o których mowa w § 3, polegającego na:

a) regularnej pomocy finansowej przeznaczonej na samą naukę lub naukę i utrzymanie, oraz

b) wymianie listów i zdjęć

– za pośrednictwem organizacji, instytucji i osób pracujących z młodymi mieszkańcami tych krajów, w szczególności polskich misjonarzy,

2) bezpośrednie bądź pośrednie – czyli poprzez inne organizacje, instytucje i osoby – świadczenie pomocy rzeczowej i finansowej (w tym przyznawanie stypendiów) na rzecz młodzieży i dzieci, które z powodu ubóstwa mają utrudniony dostęp do edukacji oraz na rzecz innych ludzi cierpiących ubóstwo,

3) organizowanie spotkań, wystaw, prezentacji, koncertów i innych imprez informacyjnych, edukacyjnych oraz kulturalnych poświęconych krajom, o których mowa w § 3 – w szczególności spotkań informacyjno-edukacyjnych ofiarodawców Fundacji z jej współpracownikami bezpośrednio pracującymi z młodymi odbiorcami pomocy organizowanej przez Fundację,

4) niedochodową działalność wydawniczą oraz działalność informacyjną i popularyzatorską prowadzoną za pomocą wszelkich środków przekazu,

5) sprzedaż przedmiotów darowizny – będącą odpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873, z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą o działalności pożytku publicznego”,

6) współpracę z innymi organizacjami, instytucjami i osobami o celach działania zbieżnych z celem Fundacji, wspieranie ich organizacyjnie, rzeczowo i finansowo.

2. Działania, o których mowa:

1) w ust. 1 pkt 1 i 2 – prowadzi się jako nieodpłatną działalność pożytku publicznego,

2) w ust. 1 pkt 3, 4 i 6 – prowadzi się jako nieodpłatną działalność pożytku publicznego lub odpłatną działalność pożytku publicznego,

3) w ust. 1 pkt 5 – prowadzi się jako odpłatną działalność pożytku publicznego.

§ 5.

Działalność, o której mowa w §§ 3 i 4, jest wyłączną działalnością Fundacji.

Rozdział III
Majątek Fundacji

§ 6.

1. Majątek Fundacji pochodzi:

1) ze środków określonych jako Fundusz Założycielski aktem notarialnym o ustanowieniu Fundacji,

2) z przychodów uzyskanych przez Fundację w trakcie jej działalności.

2. Przychodami Fundacji mogą być wszelkie środki dostępne według obowiązującego prawa, w szczególności:

1) darowizny, spadki i zapisy,

2) dotacje i subwencje,

3) odsetki bankowe,

4) przychody ze zbiórek publicznych,

5) przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 i 3.

3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 7.

1. Majątek Fundacji może być przeznaczony wyłącznie na realizację jej celu statutowego, z zachowaniem restrykcji dotyczących organizacji pożytku publicznego, określonych w art. 20 ustawy o działalności pożytku publicznego.

2. Darczyńca przekazując Fundacji środki majątkowe ma prawo, w ramach określonych w ust. 1, zastrzec ich przeznaczenie.

3. Zabrania się:

1) przekazywania bądź wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów Fundacji, pracowników Fundacji lub osób będących ich osobami bliskimi w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 6 ustawy o działalności pożytku publicznego, zwanych dalej „bliskimi”, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich; zakaz ten obejmuje w szczególności przekazywanie majątku następujące bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

2) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatorów, członków organów Fundacji, pracowników Fundacji lub bliskich tychże osób;

3) dokonywania przez Fundację zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie organów Fundacji, pracownicy Fundacji lub bliscy tychże osób, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 8.

1. Sprawozdania roczne z działalności Fundacji – finansowe i  merytoryczne – podawane są do publicznej wiadomości za pośrednictwem Internetu (postanowienie to nie uchyla ewentualnych innych obowiązków w zakresie upubliczniania sprawozdań).

2. Rok obrotowy Fundacji pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Rozdział IV
Władze Fundacji

§ 9.

1. Organami Fundacji są:

1) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem – organ kierujący i zarządzający działalnością Fundacji oraz reprezentujący Fundację na zewnątrz,

2) Rada Fundacji, zwana dalej Radą – organ nadzorujący i opiniujący działalność Fundacji pod względem prawidłowości, gospodarności i przejrzystości.

2. Organy powoływane są przez Fundatorów na czteroletnie kadencje – z zastrzeżeniem, że terminowe zakończenie kadencji następuje nie wcześniej niż po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i ostatecznym zamknięciu ksiąg rachunkowych Fundacji za rok obrotowy poprzedzający rok, w którym mijają 4 lata od momentu powołania organu. Z chwilą zakończenia kadencji organu kończy się okres pełnienia funkcji przez wszystkich jego członków, w tym również – powołanych w trakcje kadencji.

3. Każdy z organów powoływany jest w co najmniej trzyosobowym składzie.

4. Do kompetencji Fundatorów należy odwoływanie w trakcie kadencji poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu (skrócenie jego kadencji), a także powoływanie w trakcie kadencji nowych członków Zarządu.

5. Fundatorom nie przysługuje prawo odwoływania Rady ani jej poszczególnych członków – członkostwo w Radzie ustaje wyłącznie w sytuacjach określonych w § 15 ust. 3. Fundatorzy w trakcje kadencji Rady (również w okresie, o który Rada przedłużyła swoje działanie zgodnie z postanowieniem zawartym w ust. 6) nie mają prawa powoływać nowych członków Rady.

6. Radzie przysługuje prawo do podjęcia uchwały o przedłużeniu swojej kadencji, jeżeli jest to uzasadnione trwaniem niezakończonych czynności kontrolnych, o czas nie dłuższy niż 1 rok od dnia terminowego zakończenia kadencji.

7. Członkowie organów swoje obowiązki pełnią honorowo; mogą otrzymywać od Fundacji jedynie zwrot uzasadnionych i realnie poniesionych oraz udokumentowanych kosztów.

§ 10.

1. Organy podejmują uchwały bezwzględną większością głosów.

2. Warunkiem ważności uchwały podejmowanej podczas posiedzenia jest udział w głosowaniu co najmniej połowy ogółu członków organu.

3. Uchwała może być również podjęta bez odbycia posiedzenia, pod warunkiem że wszyscy członkowie organu wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.

§ 11.

Fundatorzy wykonują swoje kompetencje, o których mowa w: § 9 ust. 2 i 4 oraz § 16, działając łącznie, w formie pisemnych oświadczeń.

§ 12.

1. Zadaniem Zarządu jest:

1) planowanie, opracowywanie, uchwalanie i organizowanie przedsięwzięć Fundacji,

2) zarządzanie majątkiem Fundacji, pozyskiwanie funduszy na jej działalność,

3) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji, w szczególności rocznego sprawozdania finansowego,

4) wykonywanie innych kompetencji nieprzyporządkowanych Radzie ani Fundatorom.

2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji mają prawo: Prezes Zarządu jednoosobowo lub co najmniej dwóch członków Zarządu działających łącznie – z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Operacje bezpośrednio skutkujące zmniejszeniem sumy środków przechowywanych na rachunkach bankowych muszą być dokonywane przez co najmniej dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 13.

1. Zarząd wybiera spośród swoich członków Prezesa Zarządu, którego podstawowym zadaniem jest zwoływanie posiedzeń Zarządu i kierowanie jego pracą.

2. Fundator może być członkiem Zarządu; może też pełnić funkcję Prezesa Zarządu.

3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

1) złożenia rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu,

2) odwołania przez Fundatorów (zgodnie z § 9 ust. 4),

3) zakończenia się kadencji Zarządu lub przerwania jej przez Fundatorów (zgodnie z § 9 ust. 4) bądź w wyniku uchwały Zarządu o samorozwiązaniu,

4) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

5) śmierci i innych zdarzeń, które zgodnie z obowiązującym prawem spowodują ustanie członkostwa.

4. Członek Zarządu nie może być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 14.

1. Rada w żadnym aspekcie swoich działań nie podlega Fundatorom ani Zarządowi.

2. Zadaniem Rady jest:

1) czuwanie nad prawidłowością, gospodarnością oraz przejrzystością działań Fundacji – w szczególności, co najmniej raz w roku, przeprowadzanie kontroli i opiniowanie całokształtu działalności i wydatków Fundacji,

2) rozpatrywanie i decydowanie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego.

3.Rada ma prawo do:

1) dostępu do wszystkich dokumentów Fundacji i otrzymywania od Zarządu wyczerpujących wyjaśnień,

2) składania na ręce Zarządu bądź Fundatorów wniosków o podjęcie działań zapewniających usunięcie wskazanych przez Radę nieprawidłowości,

3) nakładania na Zarząd obowiązku podania do publicznej wiadomości wskazanych lub sporządzonych przez Radę dokumentów,

4) w przypadku zmniejszenia się w trakcie kadencji liczby członków Rady do mniej niż 3 – koniecznego uzupełnienia składu Rady w drodze kooptacji; decyzja ta winna być poprzedzona zasięgnięciem opinii Fundatorów, przy czym opinia ta nie jest dla Rady wiążąca.

§ 15.

1. Członek Rady musi spełniać następujące warunki:

1) nie jest Fundatorem ani członkiem Zarządu, i nie pozostaje z żadną z tych osób w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, oraz

2) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

2. Rada wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady, którego zadaniem jest zwoływanie jej posiedzeń i kierowanie jej pracą.

3. Członkostwo w Radzie ustaje na skutek:

1) złożenia rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady,

2) zakończenia się kadencji Rady lub podjęcia przez nią uchwały o samorozwiązaniu i tym samym przerwaniu jej kadencji,

3) śmierci i innych zdarzeń, które zgodnie z obowiązującym prawem spowodują ustanie członkostwa,

4) pisemnego stwierdzenia przez ponad połowę pozostałych członków Rady lub przez niezawisły sąd (prawomocnym wyrokiem) faktu skutkującego naruszeniem któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1.

§ 16.

Do kompetencji Rady i Fundatorów działających łącznie (powzięcie postanowienia wymaga pisemnej zgody Fundatorów oraz podjęcia uchwały przez Radę) należy:

1) decydowanie w sprawie zmiany statutu Fundacji,

2) w razie zaistnienia przewidzianych prawem warunków likwidacji fundacji, podjęcie decyzji o wyznaczeniu likwidatora i przeznaczeniu pozostałego majątku zgodnie z celem Fundacji.

Rozdział V
Postanowienia szczególne i przejściowe

§ 17.

1. Z chwilą wejścia w życie postanowień statutu wprowadzających Radę jako organ statutowy, powołuje się jej pierwszy skład tworzony przez następujące osoby: Helena Jadwiga Kozłowska-Kłos, ks. Stanisław Jan Kurlandzki, Elżbieta Potoczna (s. Beniamina), Leszek Szarwacki. Jednocześnie pierwszym Przewodniczącym Rady zostaje Leszek Szarwacki – przy czym postanowienie to nie stanowi przeszkody dla późniejszego korzystania przez Radę z uprawnienia określonego w § 15 ust. 2.

2. Z chwilą wejścia w życie postanowień statutu dających Zarządowi prawo wyboru Prezesa Zarządu nie jest wymagany niezwłoczny wybór Prezesa Zarządu (dotychczasowy Prezes Zarządu kontynuuje pełnienie swojej funkcji).

Magdalena Słodzinka

Wojciech Słodzinka

W razie jakichkolwiek pytań – prosimy o kontakt:

tel.: 22 756 58 50 lub 505 44 99 15
e-mail: fundacja@DzieciAfryki.org

Więcej informacji o fundacji – w tym adres siedziby, numer konta itp. – znajdą Państwo pod zakładką O fundacji.

Niniejsza witryna www jest – oprócz wpisów w urzędowych bazach danych, facebookowej strony fundacji www.facebook.com/fundacja.watoto oraz okresowo aktualizowanej przez fundację informacji w bazie portalu ngo.pl – jedynym w Internecie oficjalnym źródłem informacji o działalności fundacji Watoto – Dzieci Afryki.

Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za informacje na innych stronach (witrynach) www.

Wszystkie zamieszczone w ramach niniejszej witryny materiały (tekstowe, wizualne i dźwiękowe) objęte są prawami autorskimi. Osoby, które chciałyby je wykorzystać (na swojej stronie www lub w inny sposób), powinny uzyskać zgodę administratora niniejszej witryny – kontakt: webmaster@DzieciAfryki.org.