[English]     [Français]     [Deutsch]

Watoto - Dzieci Afryki
(„Watoto wa Afrika” to w języku
suahili – „Dzieci Afryki”)

Wystarczy zatrzymać się gdzieś w wiosce, w miasteczku, a nawet po prostu w polu – od razu pojawi się gromada dzieci. Wszystkie nieopisanie oberwane. Koszuliny, porcięta w nieprawdopodobnych strzępach. Za jedyny majątek, za jedyne pożywienie mają małą tykwę z odrobiną wody. Każdy kawałek bułki czy banana zniknie pochłonięty w ułamku sekundy. Głód wśród tych dzieci jest czymś stałym, jest formą życia, drugą naturą. A jednak to, o co proszą, nie jest prośbą o chleb czy owoc, nie jest nawet prośbą o pieniądze.
Proszą o ołówek.
Ołówek kulkowy, cena 10 centów. Tak, ale skąd wziąć dziesięć centów?
A oni wszyscy chcieliby chodzić do szkoły, chcieliby się uczyć.

Ryszard Kapuściński – Heban

Odpowiedzi
na najczęściej zadawane pytania:

Kto może zostać opiekunem afrykańskiego ucznia?

Każdy: pojedyncza osoba lub grupa osób. Wśród naszych „opiekunów na odległość” mamy: rodziny wielodzietne i starsze małżeństwa, osoby samotne, klasy szkolne...

Uwaga: Klasy szkolne prosimy o zgłaszanie się wyłącznie za zgodą dyrekcji szkoły oraz wychowawcy.

Co należy zrobić, aby objąć opieką afrykańskiego ucznia?

Prosimy zapoznać się z zawartością zakładki Czekają na pomoc... i postępować zgodnie z podanymi tam wskazówkami.

Pod zakładką Czekają na pomoc... informujemy na bieżąco o czekających na pomoc uczniach. Listy (wykazy) uczniów i uczennic potrzebujących pomocy otrzymujemy z Afryki przede wszystkim na początku roku szkolnego, który w Rwandzie i RPA rozpoczyna się w styczniu, a w Kongu i Kamerunie – we wrześniu.

Kto jest odpowiedzialny za akcję „Watoto”?

W Polsce – fundacja Watoto – Dzieci Afryki (zob. więcej informacji).

W Afryce – placówki misyjne polskich zgromadzeń zakonnych z którymi fundacja współpracuje (zob. więcej informacji).

Jaka liczba uczniów i studentów otrzymuje stałą pomoc w ramach akcji „Watoto”?

Obecnie – 341 osób [dane z grudnia 2016 roku]:

 • studenci wyższych uczelni: 39 osób,
 • uczniowie szkół średnich: 174 osoby,
 • uczniowie szkół ponadpodstawowych dla uczniów niewidomych: 62 osoby – wśród nich:
  • 13 uczniów szkoły muzycznej,
  • 19 uczniów integracyjnej szkoły średniej z nauką zawodu,
  • 30 uczniów gimnazjum z nauką zawodu,
 • uczniowie szkół podstawowych: 66 osób – wśród nich m. in. 50 uczniów szkoły podstawowej dla dzieci niewidomych.

W podziale na poszczególne kraje:

 • Rwanda (Afryka): 157 osób,
 • Kamerun (Afryka): 24 osoby,
 • Kongo Demokratyczne (Afryka): 99 osób,
 • RPA (Afryka): 32 osoby,
 • Republika Buriacji (Syberia): 29 osób.

Osobną grupę podopiecznych stanowi 45 starszych osób w Mjia wa Huruma (Wiosce Miłosierdzia) w Tanzanii – objętych akcją pomocy „Nie pora umierać”.

Przez dwanascie lat prowadzenia akcji "Watoto" nasi ofiarodawcy sfinansowali koszty nauki (lub nauki i utrzymania) 2807 młodych Afrykańczyków (w tej liczbie jest 133 studentów wyższych uczelni), z których 1615 ukończyło z sukcesem swoją edukację:

 • 94 osoby ukończyły wyższe uczelnie
     (m. in. 8 osób – akademię medyczną),
 • 18 osób – szkoły pomaturalne
     (m. in. 10 osób – szkoły pielęgniarsko-położnicze),
 • 834 osób – szkoły średnie
     (m. in. 14 osób – szkołę średnią dla uczniów niewidomych),
 • 145 osób – szkoły zawodowe
     (m. in. 57 osób niepełnosprawnych),
 • 524 osób – szkoły podstawowe
     (m. in. 42 osoby – szkołę podstawową dla dzieci niewidomych).

Według jakich kryteriów udzielana jest pomoc?

Listę ubiegających się o pomoc sporządza misjonarz w porozumieniu ze starszyzną wioski/okręgu. Kryterium przyjęcia do akcji „Watoto” nie jest sieroctwo czy wyznanie ucznia/studenta, ale jego chęć do nauki oraz trudne warunki materialne.

W akcji „Watoto” nacisk położony jest na naukę. Warunkiem otrzymywania przez ucznia/studenta pomocy w kolejnym roku jest przejście do następnej klasy/na wyższy rok studiów.

W jaki sposób realizowana jest pomoc?

Polski opiekun (ofiarodawca) systematycznie wpłaca zadeklarowane kwoty na konto bankowe fundacji Watoto – Dzieci Afryki. Pieniądze te przekazywane są do placówek misyjnych z przeznaczeniem dla konkretnego ucznia/studenta. Koszty nauki (czesne, internat, książki i przybory szkolne) opłaca misjonarz – jest on zobowiązany do kontroli postępów ucznia w szkole. Po zakończeniu roku szkolnego uczniowie szkoły średniej i studenci mają obowiązek przynieść do misji kserokopie świadectw/zaświadczeń. Te kserokopie misjonarz wysyła do Polski. Otrzymuje je polski opiekun ucznia/studenta.

Zbliżeniu i wzajemnemu poznaniu afrykańskiego ucznia i jego polskiego opiekuna służy wymiana listów i zdjęć. List powinien być napisany po angielsku (do adresata w Rwandzie, RPA lub Tanzanii) bądź po francusku (do adresata w Kongu lub Kamerunie). Jeżeli autor listu nie zna tych języków, tekst napisany po polsku wolontariusze fundacji tłumaczą na język francuski lub angielski. Oryginał listu i tłumaczenie wysyłamy do Afryki na adres pocztowy (skrytkę pocztową) polskich misji. Dla afrykańskiego podopiecznego-stypendysty "Watoto" list od polskiego opiekuna to wielka radość – najczęściej jest to pierwszy list jaki otrzymuje w życiu!

W jaki sposób afrykańscy uczniowie łączeni są z polskimi opiekunami?

O połączeniu konkretnego ucznia z konkretnym polskim opiekunem decydują:

 • wysokość miesięcznej stawki, do płacenia której zobowiązał się opiekun,
 • czas, przez który uczeń potrzebuje pomocy, czyli ilość lat nauki do skończenia szkoły.

Polski opiekun, wypełniając formularz zgłoszeniowy, deklaruje jaką stawkę może płacić i przez ile lat. Na podstawie tej informacji „dopasowujemy” możliwości finansowe potencjalnego opiekuna do potrzeb ucznia.

Stawki zostały wyliczone przez misjonarzy na podstawie kosztów nauki i utrzymania w danym kraju i dla danego rodzaju szkoły – są więc zróżnicowane (najniższa – 12 euro, najwyższa – 21 euro). Szczegółowy wykaz stawek podajemy na drugiej stronie formularza zgłoszeniowego.

W przypadku studentów, ze względu na wysokie czesne, stawki są wyższe – i są ustalane indywidualnie, w zależności od potrzeb.

Czy można „swojemu” podopiecznemu posyłać więcej pieniędzy?

Wobec wielkich potrzeb każdą sumę wpłaconą dodatkowo przyjmiemy z wdzięcznością, ale zostanie ona przekazana na „konto wspólne”. Obowiązuje zasada, że uczeń nie może otrzymywać większej pomocy, niż jego kolega znajdujący się w podobnej sytuacji.

Zamiast indywidualnych prezentów od polskich opiekunów uczniowie z najlepszymi wynikami w nauce otrzymują nagrody rzeczowe, których zakup finansujemy z „konta wspólnego”. Przykładowo – nagroda główna: laptop lub rower.

„Konto wspólne” – na co zostaną wydane te pieniądze?

 • Na pokrycie niedoborów finansowych akcji „Watoto” wynikających z faktu, że ktoś nie wpłacił (np. z przyczyn losowych) zadeklarowanej sumy;
 • na pokrycie kosztów wypadków losowych uczniów objętych akcją „Watoto” – leczenia, naprawy domu lub jego odbudowy (np. po pożarze);
 • na finansowanie innych form pomocy – organizowanych przez misjonarzy – w zakresie celów statutowych fundacji (np. zapomoga dla niepełnosprawnej osoby, wyposażenie szkoły lub ośrodka zdrowia, nagrody dla najlepszych uczniów).

Kto pokrywa koszty organizacji i administracji akcji „Watoto”?

Polscy opiekunowie (ofiarodawcy) wpłacają dodatkowo po 4 zł miesięcznie – na pokrycie administracyjnych kosztów akcji (znaczki pocztowe, rachunki telefoniczne, opłaty bankowe, konserwacja sprzętu biurowego, materiały i przybory biurowe, usługi drukarskie, zdjęcia podopiecznych, miejsce na stronę w Internecie itp.).

Natomiast prace organizacyjne i administracyjne, w tym: programowanie i prowadzenie bazy danych, tłumaczenia listów, prowadzenie korespondencji, księgowość i prowadzenie spraw formalno-prawnych, projekt i aktualizacja strony internetowej – wykonywane są przez osoby tworzące fundację oraz jej współpracowników. Wszyscy pracują nieodpłatnie.

Jakie informacje o uczniu otrzymuje polski opiekun?

 • Zdjęcie, imię i nazwisko ucznia, wiek, miejsce zamieszkania;
 • etap edukacji (rodzaj szkoły, klasa);
 • imiona i nazwiska rodziców (jeżeli nie żyją – rok i przyczynę śmierci);
 • imię i nazwisko miejscowego opiekuna ucznia, jeśli jest sierotą;
 • imię i nazwisko misjonarza odpowiedzialnego za ucznia w ramach akcji „Watoto”.

Każdego roku organizujemy w Warszawie spotkania z misjonarzami. Na takich spotkaniach uzyskać można informacje o uczniu z „pierwszej ręki”. Siostry i księża przyjeżdżają do Polski raz na 2–3 lata, więc za każdym razem jest to spotkanie z innymi osobami i przy pewnej dozie cierpliwości można doczekać się misjonarki lub misjonarza z parafii, w której mieszka ten konkretny uczeń/student.

Czy w zeznaniu podatkowym PIT można odliczyć od dochodu wpłaty dokonane w minionym roku na konto fundacji?

Tak, jako darowiznę – maksymalnie do 6% dochodu, przy czym zgodnie z przepisami podatkowymi należy zachować dowody wpłat (według niektórych interpretacji przepisów – wraz z zaświadczeniem fundacji o przyjęciu darowizny; zaświadczenie takie przesyłamy ofiarodawcom każdego roku – patrz niżej).

Na formularzu podatkowym PIT/O należy podać następujące dane fundacji: nazwa pełna Watoto – Dzieci Afryki, kraj Polska, województwo mazowieckie, powiat piaseczyński, gmina Piaseczno, ulica Poranku, nr domu 6, nr lokalu –, miejscowość Zalesie Górne, kod pocztowy 05-540, poczta Zalesie Górne.

Analogiczne odliczenie możliwe jest w przypadku podatku CIT (podatku dochodowego od osób prawnych) – maksymalnie do 10% dochodu.

Czy – niezależnie od wyżej wymienionego odliczenia – można przekazać fundacji 1% podatku PIT?

Tak, w związku z faktem posiadania przez fundację Watoto – Dzieci Afryki statusu organizacji pożytku publicznego (OPP), jest możliwe przekazanie fundacji, zamiast fiskusowi, 1% (czyli 1/100) kwoty należnego podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zob. więcej informacji.

Fakt posiadania przez fundację statusu organizacji pożytku publicznego mogą Państwo sprawdzić w bazie danych Krajowego Rejestru Sądowego, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Czy ofiarodawca otrzymuje dokument potwierdzający przeznaczenie przekazanych fundacji pieniędzy?

W pierwszym kwartale każdego roku fundacja wystawia wszystkim ofiarodawcom zaświadczenia o darowiznach w roku ubiegłym (należy pamiętać, że z punktu widzenia urzędu skarbowego nie zastępują one dowodów wpłat, o których mowa wyżej).

Każdy ofiarodawca otrzymuje też indywidualny wykaz wszystkich swoich wpłat z danego roku – z wyraźnym podziałem na bezpośrednie koszty pomocy (wraz z przeliczeniami na euro) oraz koszty administracyjne.

Wtedy też sporządzamy i rozsyłamy ofiarodawcom sprawozdanie z przebiegu akcji „Watoto” w minionym roku, gdzie m.in. przedstawiamy – w sposób czytelny również dla osób nie mających profesjonalnej wiedzy o finansach i księgowości – wpływy i wydatki fundacji, z wyodrębnieniem środków wydatkowanych bezpośrednio na pomoc oraz środków przeznaczonych na pokrycie kosztów administracyjnych.

A sprawozdania wymagane przepisami o rachunkowości?

  Roczne sprawozdania, sporządzone i przesłane do odpowiednich urzędów zgodnie z obowiązujacymi fundację przepisami (o rachunkowości, o fundacjach, o działalności pożytku publicznego), podajemy do publicznej wiadomości na naszej stronie internetowej. Są to:
 • Sprawozdanie z działalności fundacji (merytoryczne),
 • Sprawozdanie merytoryczne OPP (począwszy od roku sprawozdawczego 2011),
 • Sprawozdanie finansowe.

Dokumenty te zamieszczamy po zatwierdzeniu Sprawozdania finansowego przez Radę Fundacji oraz publikacji Sprawozdania merytorycznego OPP i Sprawozdania finansowego w urzędowej bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.

Informacje o młodzieży i dzieciach czekających na pomoc zamieszczamy pod zakładką Czekają na pomoc....

W razie dalszych pytań – prosimy o kontakt:

tel.: 22 756 58 50 lub 505 44 99 15
e-mail: fundacja@DzieciAfryki.org

Więcej informacji o fundacji – w tym adres siedziby, numer konta itp. – znajdą Państwo pod zakładką Najważniejsze informacje.

Niniejsza witryna www jest – oprócz wpisów w urzędowych bazach danych, facebookowej strony fundacji www.facebook.com/fundacja.watoto oraz okresowo aktualizowanej przez fundację informacji w bazie portalu ngo.pl – jedynym w Internecie oficjalnym źródłem informacji o działalności fundacji Watoto – Dzieci Afryki.

Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za informacje na innych stronach (witrynach) www.

Wszystkie zamieszczone w ramach niniejszej witryny materiały (tekstowe, wizualne i dźwiękowe) objęte są prawami autorskimi. Osoby, które chciałyby je wykorzystać (na swojej stronie www lub w inny sposób), powinny uzyskać zgodę administratora niniejszej witryny – kontakt: webmaster@DzieciAfryki.org.